Powiaty

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ue-1024x136.jpg

Tytuł projektu: Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników JST z terenu powiatów opatowskiego, kieleckiego i skarżyskiego

Okres realizacji:
01 kwiecień 2021 r. – 31 marzec 2022 r.

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej (projekty konkursowe)

Wnioskodawca:

HUMAN BODY DAMIAN ŻUCHOWSKI

Partnerzy:

BUSINESS HORIZON SP Z O.O.

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 127 os (97K; 30M) – pracowników JST z: Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej (pow. skarżyski) (17K i 8M), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (pow. kielecki) (31K i 4M) oraz Starostwa Opatowskiego wraz z jednostkami podległymi (49K i 18M) – osoby w wieku aktywności zawodowej, osoby pracujące, poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy w okresie od IV’21 r. do III’22r.

Planowane efekty:

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne [osoby] (49K i 15M)

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby] (58K i 18M)

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [osoby] (97K i 30M)

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby] (17K i 7M)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (2)

Liczba doposażonych placówek w ramach projektu [szt.] (3)

Grupy docelowe:

Osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym: – osoby pracujące oraz bierne zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia (97K/30M)

Opis działań:

Zadanie 1  – Badania profilaktyczne i konsultacje indywidualne jako działania profilaktyczne

Zadanie 2 – Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pracy – podniesienie ergonomii stanowisk pracy

Zadanie 3 – Pakiety rehabilitacyjne 

Zadanie 4 – Kompleksowe działania na rzecz walki ze stresem

Zadanie 5 –Wsparcie psycho-nerwowe jako działanie na rzecz walki ze stresem – rehabilitacja psychologiczna i neurofizjologiczna

Zadanie 6 – Działania doradcze dla kadry zarządzającej

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 471 834,75 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 424 523,75 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 3 715,31 zł

Wkład własny: 47 320,00 zł

Rekrutacja do projektu

Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników JST z terenu powiatów opatowskiego, kieleckiego i skarżyskiego

Informujemy, iż z dniem 01.04.2021 r. Human Body Damian Żuchowski wraz z partnerem projektu Business Horizon Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu „Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników JST z terenu powiatów opatowskiego, kieleckiego i skarżyskiego”. W związku z powyższym rozpoczynamy wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz Starostwa Opatowskiego wraz z jednostkami podległymi (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Szkół nr 2)  rekrutację do projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.2. Aktywne i zdrowe starzenie się,

Poddziałanie 8.2.1Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej (projekty konkursowe).

Projekt skierowany jest do pracowników którzy są osobami w wieku aktywności zawodowej, osobami pracującymi, w tym szczególnie powyżej 50 roku życia, z obszaru województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu zakwalifikowani uczestnicy otrzymają następujące wsparcie (uczestnictwo w poszczególnych formach zależne jest od indywidualnego zapotrzebowania i poprzedzone jest badaniami diagnostycznymi):

A. Wsparcie obowiązkowe:

– Pakiet badań profilaktycznych

– Konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą – 2h

– Pakiet rehabilitacyjny (10 zabiegów)

– Warsztaty przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu dla pracowników – 8h

– Piknik edukacyjno-zdrowotny dla pracowników i ich rodzin

B. Zajęcia obowiązkowe dla kadry zarządzającej

– Coaching – 4h

C. Usługi zdrowotne uzależnione od stanu zdrowia na podstawie rekomendacji fizjoterapeuty (Klawiterapia, sanatoryjne leczenie rehabilitacyjne – Pakiet „Dla kręgosłupa”, zajęcia na basenie, zajęcia fitness/zumba/siłownia/nordic Walking, zwiększenie ergonomii stanowisk pracy)

Rekrutacja trwa do 30.04.2021 r.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest status pracownika etatowego jednostek biorących udział w projekcie oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy do udziały wszystkich chętnych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać:

  1. w biurze projektu – Business Lantern Office, ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce
  2. na sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna
  3. na sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
  4. na sekretariacie Starostwa Powiatowego w Opatowie, ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

Dokumenty do pobrania:

Biuro Projektu:

Human Body Damian Żuchowski

ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce

Skip to content