Polityka Prywatności (RODO)

Business Horizon

tło

 

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) Administrator Danych Osobowych w firmie „Horyzonty biznesu” w Kielcach informuje:

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w witrynie „Business Horizon” jest: Business Horizon Sp. z o.o., mająca siedzibę pod adresem: ul. 1 maja 191, 25 – 646 Kielce, e-mail: biuro@businesshorizon.eu.
 2. Do zakresu działań Firmy należy: świadczenie usług konsultingowo-doradczych w zakresie funduszy unijnych, firma prowadzi również działalność szkoleniową i wpierająca w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są wyłącznie przepisy prawa  (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, oraz księgowego).
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Firmę przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.Dz.U.2018.217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ich Właścicielowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania poprawy danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy spełniona następująca przesłanka:
  • zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), Właścicielowi danych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Właściciela danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa między stronami, oraz dobrowolne w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Właścicielowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie jego danych osobowych.
 5. Administrator nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Polityka Cookies

 1. Serwis businesshorizon.eu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich aktywności w sieci.
 3. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są u nas wyłącznie w celu:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
  • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są u Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „Stałe” pliki cookies przechowywane są u Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Pliki cookies można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Skip to content