Doradztwo – Fundusze UE

Nazwa: Doradztwo strategiczne w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych z Nowej Perspektywy 2021-2027

Data i godziny: Ustalane indywidualnie

Dostawca usług: Business Horizon Sp. z o.o.

Miejsce usługi: Kielce

Dostępność: Usługa zamknięta

Forma świadczenia: stacjonarna

Rodzaj usługi: doradcza

Kategoria/Podkategoria: Biznes/Prawo Unii Europejskiej

Grupa docelowa:

Właściciele firm, kierownicy, członkowie zespołów projektowych, osoby odpowiadające za realizację projektów unijnych, pracownicy podmiotów mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE.

Minimalna ilość uczestników: 1

Maksymalna ilość uczestników: 2

Liczba godzin usługi: 21h

Cena: 5000 zł – 25000 zł (w zależności od zakresu)

Cel usługi:

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie kompetencji z zakresu Funduszy Europejskich. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennej wiedzy w zakresie założeń nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Efekty usługi:

Uczestnik definiuje wiedzę z zakresu funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, omawia kierunki i zakres tematyczny wsparcia finansowego UE w Polsce. Uczestnik nabywa umiejętności, które pozwolą mu określać cele polityki UE w perspektywie finansowej 2021-2027. Potrafi omówić zasady programowania nowej perspektywy 2021-2027 oraz stworzyć projekt umowy partnerstwa.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

Uczestnik podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy po zakończeniu usługi.

Walidacja usługi odbędzie się poprzez arkusz ankiety ewaluacyjnej przekazywanej dla uczestnika w ostatnim dniu usługi.

Ramowy program usługi

Harmonogram:

  1. Główne założenia i cele Funduszy Europejskich – Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027.
  2. Rozporządzenia dla polityki spójności na lata 2021-2027.
  3. Cele polityki UE w perspektywie finansowej 2021-2027.
  4. Zasady programowania Nowej Perspektywy i Projekt umowy Partnerstwa.
  5. Analiza technologii.
  6. Możliwość wdrożenia wyników B+R.
  7. Badanie potencjału współpracy z uczelniami i JST.
  8. Część praktyczna, doradztwo w zakresie pozyskania dotacji dopasowanych dla firmy będącej uczestnikiem usługi.
  9. Praktyczne wykorzystanie wiedzy dostosowane do profilu działalności uczestników.
  10. Wdrożenie zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
TematDataGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Główne założenia i cele Funduszy Europejskich – Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027.TBA08:0014:0008:00
Zasady programowania Nowej Perspektywy i Projekt umowy Partnerstwa.TBA08:0014:0008:00
Część praktyczna, doradztwo w zakresie pozyskania dotacji dopasowanych dla firmy będącej uczestnikiem usługi.TBA08:0012:0005:00

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w siedzibie firmy Business Horizon Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 191 w Kielcach

Szkoleniowiec:

Łukasz Bilski

Kompetencje szkoleniowca:

Łukasz Bilski – absolwent Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego. Coach, mentor i trener biznesu, przedsiębiorca. Menadżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków z UE, wsparcia w rozwoju MŚP, rozwoju sieci sprzedaży oraz współpracy nauki z biznesem. Specjalizuje się w dziedzinach związanych z efektywnością energetyczną oraz gospodarką cyfrową. Na co dzień zajmuje się rozwojem relacji na linii biznes-nauka-JST-NGO, efektywnie szukając wspólnych celów i możliwości współpracy. Aktywnie zaangażowany w proces powstawania nowych firm ze szczególnym uwzględnieniem start-upów oraz przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Jest udziałowcem/akcjonariuszem 4 przedsiębiorstw na różnym etapie rozwoju. Aktualnie współpracuje z wieloma firmami w zakresie poszukiwania finansowania na ciekawe pomysły biznesowe.

Informacje dodatkowe:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma certyfikat zawierający stopień realizacji celów i programu szkolenia/doradztwa.

Skip to content