Tytuł projektu: Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników instytucji publicznych z terenu Gminy Daleszyce

Okres realizacji:
01 marzec 2021 r. – 31 grudzień 2021 r.

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (projekty konkursowe)

Wnioskodawca:

HUMAN BODY DAMIAN ŻUCHOWSKI

Partnerzy:

BUSINESS HORIZON SP Z O.O.

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 60 os. (45K, 15M) – pracowników JST z terenu gminy Daleszyce (teren KOF – Kielecki Obszar Funkcjonalny), w tym Urzędu Gminy w Daleszycach i jednostek podległych – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Żłobek, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym z zakresu

ergonomii pracy w okresie od 1 marca 2021r. do 31 grudnia 2021 r.

Planowane efekty:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby] (23K i 7M)

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne [osoby] (32K i 10M)

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [osoby] (45K i 15M)

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby] (6K i 3M)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (2)

Grupy docelowe:

Osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym: – osoby pracujące oraz bierne zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia (45K/15M) – pracownicy Urzędu Gminy w Daleszycach i jednostek podległych – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Żłobek, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Opis działań:

Zadanie 1  – Usługi zdrowotne – profilaktyka i przeciwdziałanie negatywnym skutkom pracy

Zadanie 2 – Pakiety rehabilitacyjne

Zadanie 3 – Wsparcie psychologiczne i motywacyjne pracowników, w tym działania na rzecz walki ze stresem 

Zadanie 4 – Wsparcie psycho-nerwowe jako działanie na rzecz walki ze stresem – rehabilitacja  psychologiczna i neurofizjologiczna

Zadanie 5 –Działania doradcze dla kadry zarządzającej

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 321 712,50 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 289 442,50 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 5 361,88 zł

Wkład własny: 32 270,00 zł

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja trwa do 22.03.2021 r.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest status pracownika etatowego Urzędu Gminy w Daleszycach lub jednostek podległych (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Żłobek, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy do udziały wszystkich chętnych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać:

  1. w biurze projektu – Human Body Damian Żuchowski, Business Lantern Office, ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce
  2. na sekretariacie Urzędu Gminy w Daleszycach (ul. Henryka Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce)

Dokumenty do pobrania:

Biuro Projektu:

Human Body Damian Żuchowski

ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce

Skip to content